Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Хамбар дере”

ЗМ Хамбар дере е с площ 101,10 ха. Обявена е със заповед № РД-427 от 29.10.1999г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел  опазване на крайречни горски формации, ксерофитни дъбови гори, както и редки и застрашени видове животни и растения.

Защитената местност “Хамбар дере” попада в община Ивайловград и обхваща части от землищата на селата Казак и Бял градец. По бреговете на река Хамбар дере са запазени естествени  крайречни съобщества от  върби (Salix alba, Salix purpurea) и  eлша (Alnus glutinosa), в състава на които влизат и няколко вида увивни растения –лиани. По  склонове се срещат стари дъбови гори, в които са оцелели дървета на възраст 100-200 години. В реката се срещат 10 вида риби, четири от които са балкански ендемити.  Защитената местност се обитава от 9 вида земноводни, 11 вида влечуги, 43 вида птици и пет вида прилепи. От видовете, включени в Световния Червен списък, тук се срещат двата вида сухоземни костенурки (Testido graeca и Testudo hermanni), видрата (Lutra lutra), и прилепите малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) и южен подковонос (Rhinolophus euryale ). От птиците могат да се видят малък орел, голям ястреб, зелен кълвач, червеногърба сврачка.


 
 
 
 

 

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още