Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Орешари”

ЗМ Орешари е с площ 55 ха. Обявена е със заповед № 274 от 23.08.1999 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците. ЗМ Орешари се намира в община Крумовград, в землището на едноименното село. Въпреки неголямата си площ включва разнообразни местообитания – скали, пасища, мезофилни и ксерофилни гори, храсталаци, което определя високото биоразнообразие. Тук има находища на включените в Червената книга на България растения: тис (Taxus baccata), венерин косъм (Аdiantum capilis-weneris), родопска горска майка (Lathrea rhodopea), румелийски трахелиум, (Trachelium rumelianum). От животните се срешат сухоземните костенурки (Testudo graeca,  Testudo hermanni),  змиегущера (Ophisaurus apodus),  алпийският бързолет (Apus apus), жалобният синигер (Parus lugubris),  египетският лешояд (Neophron percnopterus), черният щъркел (Ciconia nigra).    Защитената местност е част от ловната територия на двойка царски орли (Aquila heliaca).  Пещерите се обитават от редица видове прилепи като големият и дългопръстият нощник, сивият дългоух прилеп и пещерният дългокрил.
 

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много...

Прочети още