Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Резервати

Резерват Вълчи дол

Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в Източните Родопи. Намира се на територията на община Крумовград, в землището на с. Бойник и заема площ от 774,70 ха. Осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи. Включва разнообразни местообитания–скали, пасища, храсталаци и широколистни гори.

Прочети още

Wolf

Поддържан резерват Борака

Намира се в подножието на Източнородопското възвишение Мечковец в землището на с. Сърница, община Минерални бани и заема площ от 11,10 ха. Растителната покривка на защитената територия е част от ксеротермния дъбов пояс. В състава й доминират съобществата на черния бор (Pinus nigra), които са остатъци от широко разпространените в миналото черноборови гори, за запазването на които е обявена защитената територия.

malpolon

Поддържан резерват Чамлъка

Заема територия от 7,20 ха по източните склонове на Жълти рид, в района на с. Воденичарско, община Джебел. Създаден е с цел съхраняване на естествената черноборова гора – реликтен остатък от старата растителност, която в момента е обиколена от широколистни горски формации.

 

Поддържан резерват Боровец

Боровец е с площ от 35,90 ха и е разположен в землището на с.Равен, община Момчилград. Намира се на Стръмни рид и е създаден с цел опазване на естествената черноборова гора.  За резервата също така са характерни космат дъб (Quercus pubescens), благун (Quercus frainetto),  и келяв габър Carpinus orientalis). Оформен е храстов подлес от червена хвойна (Juniperus oxycedrus), обикновен дрян (Cornus mas), смрадлика ( Cotinus coggygria), леска (Corylus avellana) и др. Отделни дървета в резервата са на възраст 150-200 години.

Pinus Nigra

Поддържан резерват Женда

Женда (Казълчерпа) заема площ от 39,90 ха и се намира в басейна на река Боровица, ляв приток на Арда, в землището на с. Женда, община Черноочене. Обхваща смесени гори от черен бор (Pinus nigra), обикновен горун (Quercus dalechampii), космат дъб (Quercus pubescens), келяв габър Carpinus orientalis) и други, представящи една съвсем малка част от някогашните обширни горски масиви, които са заграждали от север поречието на река Арда.

Fallow dear


 

 

Перперикон – Археологически комплекс

Местоположение: Комплексът се намира на 20 км североизточно от гр.Кърджали,...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още