Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Резервати

Резерват Вълчи дол

Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в Източните Родопи. Намира се на територията на община Крумовград, в землището на с. Бойник и заема площ от 774,70 ха. Осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи. Включва разнообразни местообитания–скали, пасища, храсталаци и широколистни гори.

Прочети още

Wolf

Поддържан резерват Борака

Намира се в подножието на Източнородопското възвишение Мечковец в землището на с. Сърница, община Минерални бани и заема площ от 11,10 ха. Растителната покривка на защитената територия е част от ксеротермния дъбов пояс. В състава й доминират съобществата на черния бор (Pinus nigra), които са остатъци от широко разпространените в миналото черноборови гори, за запазването на които е обявена защитената територия.

malpolon

Поддържан резерват Чамлъка

Заема територия от 7,20 ха по източните склонове на Жълти рид, в района на с. Воденичарско, община Джебел. Създаден е с цел съхраняване на естествената черноборова гора – реликтен остатък от старата растителност, която в момента е обиколена от широколистни горски формации.

 

Поддържан резерват Боровец

Боровец е с площ от 35,90 ха и е разположен в землището на с.Равен, община Момчилград. Намира се на Стръмни рид и е създаден с цел опазване на естествената черноборова гора.  За резервата също така са характерни космат дъб (Quercus pubescens), благун (Quercus frainetto),  и келяв габър Carpinus orientalis). Оформен е храстов подлес от червена хвойна (Juniperus oxycedrus), обикновен дрян (Cornus mas), смрадлика ( Cotinus coggygria), леска (Corylus avellana) и др. Отделни дървета в резервата са на възраст 150-200 години.

Pinus Nigra

Поддържан резерват Женда

Женда (Казълчерпа) заема площ от 39,90 ха и се намира в басейна на река Боровица, ляв приток на Арда, в землището на с. Женда, община Черноочене. Обхваща смесени гори от черен бор (Pinus nigra), обикновен горун (Quercus dalechampii), космат дъб (Quercus pubescens), келяв габър Carpinus orientalis) и други, представящи една съвсем малка част от някогашните обширни горски масиви, които са заграждали от север поречието на река Арда.

Fallow dear


 

 

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още